John Milton Quote

A good book is the precious lifeblood of a master spirit. - John Milton

A good book is the precious lifeblood of a master spirit.

John Milton

Similar Quotes to Explore