Roman Polanski Quote

Whenever I get happy, I always have a terrible feeling. - Roman Polanski

Whenever I get happy, I always have a terrible feeling.

Roman Polanski

Similar Quotes to Explore