Elia Kazan Quote

I was always a self-conscious person. - Elia Kazan

I was always a self-conscious person.

Elia Kazan

Similar Quotes to Explore