Mikhail Baryshnikov Quote

To walk across the street is a risk. - Mikhail Baryshnikov

To walk across the street is a risk.

Mikhail Baryshnikov

Similar Quotes to Explore